Ptáte se nás

Co myslíte bagatelizací sexuálního a domácího násilí?

Myslíme tím zlehčující a přezíravý přístup některých orgánů činných v trestním řízení k tomuto typu trestné činnosti. Policisté, soudci, státní zástupci, ale i třeba advokáti a soudní znalci či sociální pracovníci mnohdy nerozumí mechanismům domácího násilí a procesům viktimizace, nechápou, co se děje s oběťmi, ani závažnost zásahu do jejich tělesné i duševní integrity, kterou jim trestný čin může způsobit, způsobil či způsobí v budoucnu. Zlehčování situace oběti či následků trestného činu se pak mimo jiné odráží i v ukládaném trestu a přiznaném odškodnění pro oběť.


Jsou podmíněné tresty rutinně ukládány pouze v případě sexualizovaného a domácího násilí, nebo u všech násilných trestných činů?

Podle statistik se ukládají podmíněné tresty průřezově a velmi často. Pro nás je ovšem důležité nesrovnávat sexualizované a domácí násilí například s těžkým ublížením na zdraví, neboť oproti třeba těžké zlomenině ruky je znásilnění mnohem zásadnějším zásahem do integrity jeho oběti. Znásilnění, sexuální zneužívání i domácí násilí jsou velmi zraňující trestné činy a velká část obětí si z nich odnáší doživotní následky na psychice či těle, stejně například jako přeživší oběti pokusu vraždy. Pokud vás tato problematika zajímá, podívejte se na záložku Tvrdá data.

Odkud čerpáte údaje o trestání, na které odkazujete?

V České republice neexistuje žádná státem zřízená transparentní databáze rozsudků v trestních případech. Proto vycházíme z různých a částečných zdrojů, které se touto tematikou zabývají, včetně neveřejné databáze rozsudků od advokátů Daniela Bartoně a Lucie Hrdé. Zajímají-li vás zdroje našich informací, prohlédněte si údaje v záložce Tvrdá data. Absence veřejně přístupné databáze rozsudků je jedním z důvodů, proč Bez trestu vzniklo. Domníváme se, že taková databáze je nezbytná pro práci soudců, státních zástupců a advokátů. A věříme, že i veřejnost by měla být informována o tom, jak se v České republice rozhoduje o konkrétních trestných činech u konkrétních soudů. 

Pokud chcete naši iniciativu podpořit, pošlete nám anonymizovaný rozsudek na e-mailovou adresu databaze@beztrestu.cz, anebo podepište petici, kterou už brzy zveřejníme.


Nepřeji si, aby mou kauzu znal každý.

Chápeme, že některé oběti si nepřejí, aby byl jejich případ dostupný každému, kdo chce nahlédnout do databáze rozsudků. Zároveň věříme, že taková (samozřejmě plně anonymizovaná) databáze je velmi důležitá a pro fungování právního státu dokonce nezbytná. Soudci, státní zástupci, advokáti i veřejnost by měli vědět, jak se v České republice rozhoduje o konkrétních trestných činech u konkrétních soudů. Pokud s námi souhlasíte, už brzy se budete moci připojit k naší petici.

Chcete ovlivňovat soudce?

Bez trestu nijak nechce ovlivňovat konkrétní kauzy a jednotlivé soudce. Chceme působit na samotný systém trestání a upozorňovat na časté zlehčování následků sexuálního, sexualizovaného a domácího násilí. Naším přáním je, aby se o tuto problematiku začala zajímat veřejnost, protože považujeme za žádoucí vytvoření celospolečenského tlaku na to, aby se k těmto trestným činům začalo přistupovat jako k závažné kriminalitě s velmi závažnými následky. Bez trestu věří, že jednou z možností je prosazení povinnosti soudců a státních zástupců vzdělávat se ve věcech viktimologie, psychologie obětí trestného činu, společenského kontextu a podobně (například po vzoru Kanady). Vzdělávání soudců nijak nenaruší jejich nezávislost; naopak umožní, aby soudci rozhodovali s hlubším vhledem a pochopením situace. Pokud s námi souhlasíte, už brzy se budete moci připojit k naší petici.

Co to znamená, když někdo dostane podmínku? Co znamená, když je v rozsudku napsáno, že někdo dostal 2 roky trestu s podmíněným odkladem na 3 roky?

Jedná se o celkem komplexní problematiku, ale v krátkosti můžeme říci, že pachateli je dopřán čas, po který se má chovat slušně a nepáchat trestnou činnost - to je ona doba podmíněného odkladu trestu. Pokud v době této podmínky nespáchá další trestnou činnost, po jejím uplynutí se mu trest automaticky odpouští. U podmínky “2 na 3” to tedy znamená, že pachatel by měl jít do vězení na dva roky, ale tento trest mu byl podmíněně odložen na tříletou dobu, a když po dobu tří let nebude páchat trestnou činnost, zůstane na svobodě, a tedy odchází “bez trestu”. Pokud se chcete podívat na to, jaký podíl podmínek se v případech domácího a sexualizovaného násilí ukládá, klikněte sem.

Zavedli byste povinnou kastraci pachatelů znásilnění?

Ne, podobně jako trest smrti tato praktika odporuje lidské důstojnosti. Navíc stejně jako trest smrti neumožňuje nápravu možného justičního omylu. Pravidlo “oko za oko, zub za zub” nelze v civilizované společnosti uplatňovat. Úsilí Bez trestu je prosadit takovou výši trestů za domácí a sexualizované násilí, která je přiměřená utrpení a následkům obětí a přeživších těchto trestných činů.

Souhlasíte s trestem smrti například pro pachatele sexuálního násilí na dětech?

Ne, zastáváme názor, že v civilizované společnosti trest smrti nemá místo. Cílem trestu je mimo jiné pachatele napravit a ochránit před ním společnost do budoucna. Praktikování trestu smrti neumožňuje nápravu justičních omylů, ke kterým bohužel někdy dochází v každém systému justice. Bez trestu se zasazuje o to, aby tresty za domácí a sexualizované násilí byly přiměřené utrpení a následkům obětí a přeživších těchto trestných činů.

Jsem oběť znásilnění, můžete mi pomoci?

Doporučujeme vám obrátit se na některou z organizací, které poradí jak postupovat a nabídnou pomocnou ruku, například Bílý kruh bezpečí, proFem, Acorus, ROSA, intervenční centra, atp. Iniciativa Bez trestu nemá jak poskytovat přímou pomoc jednotlivým obětem. Naším cílem je prosazování změny v systému trestání.

Chcete, abychom skončili jako v Americe, kde se muž bojí pozvat ženu na skleničku, aby nebyl obviněn z obtěžování?

Nemyslíme si, že se muž musí obávat projevit ženě svou náklonnost, pokud tak dělá s ohledem na její názor a respektuje její případnou odmítavou reakci. Znáte tuhle průpovídku? Jak se mám chovat k ženě, aby neměla obavy, že mám v úmyslu jí ublížit? Chovejte se k ní takovým způsobem, jak byste si sám přál, aby se k vám choval 200 kilový spoluvězeň v cele. Bez trestu se zasazuje o to, aby tresty za domácí a sexualizované násilí byly přiměřené utrpení a následkům obětí a přeživších těchto trestných činů.

Jste neziskovka? Jakým způsobem získáváte finanční prostředky?

Projekt Bez trestu je zcela nezávislé seskupení expertních dobrovolníků a není nijak dotován státem ani jinými veřejnými dotacemi. Finance získáváme prostřednictvím crowdfundingu a darů individuálních dárců. Pokud vás naše práce oslovila, můžete nás už brzy podpořit libovolnou finanční částkou.

Kolik znásilnění u nás spáchali cizinci?

Společnost často mylně předpokládá, že v Čechách znásilňují především migranti. Podle dostupných údajů přes 86% odsouzených za znásilnění jsou občané České Republiky, zbytek tvoří poměrně občané zemí EU a občané dalších zemí. Stejně tak je mýtem, že většinu znásilnění a pohlavního zneužití páchají obětem neznámí pachatelé někde v parku. Ve skutečnosti se většina znásilnění odehrává v partnerských vztazích či se oběť a pachatel velmi blízce znají. To platí i u sexuálního zneužívání dětí, kdy většina pachatelů pochází z nejbližší rodiny dítěte.

Proč je pro oběť důležité, jestli pachatel půjde do vězení?

Jde opět o otázku přiměřenosti. Potrestání pachatele by mělo být úměrné závažnosti a následkům trestného činu. Tak to vidí i přeživší. Mnoho obětí vnímá podmíněné odsouzení pachatele jako výsměch svému utrpení, jako nespravedlnost nebo jako trest, který vlastně trestem ani není. Stačí, aby se pachatel “choval slušně”, nebo aby jeho další trestná činnost nebyla odhalena, a jakoby nic nespáchal. Naopak mnoho obětí domácího a sexualizovaného násilí si nese dlouhodobé, někdy i celoživotní fyzické a psychické následky (o tom například zde). Obětem by samozřejmě pomohlo, kdyby jim soudy přiznávaly vyšší částky jako náhradu pachatelem způsobené škody a nemajetkové újmy, ovšem tyto částky by jim musely být opravdu vyplaceny. Jsou totiž často po pachateli nevymahatelné a v tomto ohledu stát obětem nijak nepomáhá. Pro mnoho obětí sexualizovaného a domácího násilí, které se si navíc musí projít dlouhým a vyčerpávajícím soudním procesem, je adekvátní trest pachatele často jediným zadostiučiněním oběti. Pro mnoho obětí je také nepodmíněný trest pro pachatele zárukou, že mají od něj na delší dobu klid a nic jim od něj opět nehrozí.

Proč se najednou v souvislosti se znásilněním tolik mluví o psychických následcích?

U obětí se často rozvine posttraumatická stresová porucha, tzv. PTSD, která představuje závažný stav mysli, často životu nebezpečný, jež se rozvine v důsledku vystavení situaci, v níž byla osoba nebo její blízký v ohrožení života. Často jí trpí váleční veteráni, oběti válek, přírodních katastrof, lidé, jež žili na území válečného konfliktu, a bohužel také oběti domácího a sexuálního násilí. Změna chování se projevuje v různých oblastech společenského fungování člověka trpícího příznaky PTSD: v zaměstnání, v roli rodiče i v přátelských vztazích. Vzbuzuje u člověka mimo jiné pocity neschopnosti zvládat jednotlivé role a úkoly.

Mám k dispozici rozsudek týkající se domácího/sexuálního násilí a chci ho vám poskytnout ke zpracování. Kam ho můžu poslat?

Za vaši pomoc jsme vděční! Rozsudek nejdříve zanonymizujte. Začerněte všechny citlivé údaje: jména a místa, ponechte viditelná jména soudu, soudců, spisové značky, a podobně, a pošlete jej na e-mail: databaze@beztrestu.cz.

Co když mě někdo falešně udá? Chcete, abych šel/šla sedět na deset let?

Je pravda, že i v současnosti zákonné sazby umožňují pachatelům sexuálního a domácího násilí ukládat vysoké tresty, takže chápeme vaše obavy. Nicméně je třeba uvést, že křivá obvinění se objevují v jednotkách procent případů, zatímco latence, tedy neoznamování sexualizovaného a domácího násilí, se pohybuje okolo 95 %. Bez trestu nemá v úmyslu napomáhat odsouzení křivě obviněných osob, chce objasnit, jak často je sexualizované a domácí násilí orgány činnými v trestním řízení zlehčováno, což v důsledku podporuje ukládání velmi nízkých trestů.

Co je to odškodnění? Kdo ho dostává? Za co to je?

Problematika odškodňování je složitá, ale můžeme to vysvětlit jednoduše tak, že oběť může požádat soud, aby pachateli rozsudkem uložil povinnost zaplatit oběti peníze za různé věci. Například za poničené oblečení, rozdíl mezi vyplacenou nemocenskou a běžným platem, peníze za duševní utrpení nebo za bodové ohodnocení způsobených zranění. Pokud se soudu jeví dokazování ve věci odškodnění moc komplikované, nebo se zdá nárok oběti moc vysoký, odkáže ji s nárokem na civilní soud.

Proč řešíte jen vzdělávání soudců a ne policistů, státních zástupců, soudních znalců a advokátů?

Máme za to, že zatímco vzdělávání jiných právních profesí v této věci je již v řešení, vzdělávání soudců (a státních zástupců, neboť ti se vzdělávají na stejné instituci - Justiční akademii ČR) má své mezery. Důležité ale je, že jsou to právě soudci, kteří jsou konečným článkem trestního procesu, který rozhoduje o vině a nevině, o trestu i výši odškodnění. A tedy jsou tou nejdůležitější součástí justice. Pokud s námi souhlasíte, už brzy se budete moci připojit k naší petici.

Vycházíte z advokátní praxe. Měli by advokáti vůbec řešit legislativní úpravu? Není to proti dělbě moci?

Vycházíme nejen ze soudní praxe jako takové, ale ze zkušeností obětí, z judikatury, čerpáme z odborných publikací a zahraničních pramenů, a věříme, že právě praxe a zkušenosti lidí, kteří denně pracují s právem, či prošli trestním řízením jako jeho účastníci, mají velkou relevanci.

Přečtěte si skutečné rozsudky
Podepište petici za změnu XY a taky Z